Pravidla fóra

Nacházíte se na Fóru umístěném na webových stránkách adrex.com (dále pouze jako „webové stránky“) pod správou společnosti Adrex.com Limited, se sídlem Gloucester Road 178, 9999 Wanchai, Hong Kong, vedené pod registračním číslem 2268431 v Obchodním rejstříku Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hong Kong

Doručovací adresa: Adrex.com Limited, Gloucester Road 178, 9999 Wanchai, Hong Kong

Telefonní číslo:

E-mail: adrex@adrex.com

(dále pouze jako „provozovatel“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Fórum je část webových stránek určená pro vkládání komentářů, recenzí a dalších informací (dále uváděných pod souhrnným názvem „příspěvky”). Fórem se dále míní část webových stránek určených pro vyhledávání osob za účelem provozování společných sportovních aktivit („seznamka”) nebo nabídky sportovního vybavení („bazar”), které rovněž podléhají níže stanoveným Pravidlům (všechny tyto části jsou nadále uváděny pod souhrnným názvem „Fórum”). Fórum je služba, která spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem ve smyslu Článku 5 Zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

1.2. Tato Pravidla Fóra (dále uváděna jen jako „Pravidla”) definují a specifikují Pravidla použití Fóra umístěného na Webových stránkách. Použití všech  ostatních funkcí těchto webových stránek se řídí Podmínkami použití Webových stránek. Veškeré příspěvky musí obsahovat téma příspěvku, jméno uživatele, jeho/její e-mailovou adresu a text příspěvku. Příspěvky jsou volně přístupné všem návštěvníkům těchto webových stránek.

1.3. Použitím Fóra uživatel potvrzuje, že jste se důkladně seznámil s těmito Pravidly, že jim plně porozuměl a že s nimi souhlasí. V souvislosti s tím se rovněž zavazuje, že nepoužije Fórum způsobem nebo k účelu, který by byl v rozporu s těmito pravidly, platnými zákony nebo etickými principy.

2. Povinnosti uživatele Fóra

Bez ohledu na to, zda vkládáte příspěvky do Fóra nebo ne, mějte prosím na paměti, že není dovoleno:
•    používat toto Fórum nebo webové stránky v rozporu s Pravidly či zaměřením těchto webových stránek;
•    používat toto Fórum způsobem, který zneužívá či naopak zamezuje konkurenci, může způsobit zranění třetí osobě, především ve formě klamné reklamy, vzniku rizika záměny, zneužití dobrého jména, znevážení konkurenta, nepovolené srovnávací reklamy nebo jiného podobného jednání;
•    používat toto Fórum pro účely vlastního podnikání bez souhlasu provozovatele těchto webových stránek;
•    zneužívat, blokovat, upravovat nebo jinak měnit kteroukoli část těchto webových stránek, či dokonce narušit stabilitu, funkčnost či datový obsah těchto webových stránek;
•    používat zařízení, software či jiné procesy, které by mohly mít nepříznivý dopad na chod těchto webových stránek.

3. Pravidla použití Fóra

3.1. Webové stránky obsahují Fórum, které je rozděleno do několika oblastí podle obsahového zaměření příspěvků. Tyto oblasti jsou dále rozděleny a rozlišeny podtituly. Fórum je určeno ke zveřejňování novinek, informací a názorů v rámci příslušné tématické oblasti, ale rovněž k pokládání a zodpovídání dotazů, zveřejňování drobné osobní inzerce a vkládání dalších podobných příspěvků.

3.2. Veškeré příspěvky jsou zveřejňovány společně se jménem a přezdívkou uživatele. Ostatní informace, obzvláště e-mailová adresa, se u příspěvku nezobrazují.

3.3. Na příspěvky je možné reagovat. Odpovědi na příspěvky se zobrazují všem návštěvníkům těchto webových stránek.

3.4. Provozovatel doporučuje vkládat příspěvky do příslušných tématických skupin. Příspěvek umístěný mimo určenou tématickou skupinu může provozovatel přemístit či odstranit.

3.5. Mějte prosím na paměti, že jste zodpovědní za obsah svých příspěvků. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků v Fóru.

3.6. Je zakázáno vkládat do Fóra příspěvky:
•    které poškozují nebo mají potenciál poškodit pověst a dobré jméno třetí strany;
•    zveřejňující informace, které jsou v rozporu s těmito Pravidly, platnými zákony nebo etickými principy, tzn. především příspěvky, které mohou být považovány za útočné, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národnost či náboženské přesvědčení, jakožto i příspěvky s erotickým či pornografickým obsahem;
•    které obsahují texty či obrázky, k nimž nemá uživatel autorská práva nebo platnou licenci;
•    které obsahují kontaktní informace dalších osob nebo údaje, které mohou být považovány za informace osobní povahy, nemá-li uživatel přímý souhlas příslušné osoby ke zveřejnění takových údajů;
•    obsahující informace reklamní povahy (nemá-li uživatel souhlas provozovatele se zveřejněním takových informací).

4. Zodpovědnost provozovatele za obsah Fóra

4.1. Provozovatel před zveřejněním neschvaluje ani neupravuje příspěvky v Fóru, a nezodpovídá proto za jejich obsah.

4.2. Fórum nemá žádné moderátory. Provozovatel se může zabývat obsahem Fóra a používat automatické filtry pro vyhledání evidentně škodlivých příspěvků.

4.3. Domnívá-li se návštěvník těchto webových stránek, že některý příspěvek porušuje tato Pravidla nebo platné zákony či jinak překračuje práva třetích stran, může informovat provozovatele pomocí svého kontaktního e-mailu. Provozovatel po zvážení oprávněnosti informace takový příspěvek bez delšího odkladu odstraní.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat či znepřístupnit příspěvky, které jsou nebo mohou být v rozporu s těmito Pravidly. Provozovatel je navíc oprávněn podle vlastního uvážení smazat nebo znepřístupnit libovolné příspěvky na Fóru, a to bez udání důvodu.

4.5. Bude-li od operátora vymáhána kompenzace za škodu či jinou újmu, finanční kompenzace za za poškození dobré pověsti nebo jiný podobný výkon z důvodu vašeho překročení platných zákonů, etických principů či těchto Pravidel, je od vás provozovatel oprávněn vymáhat plnou kompenzaci za škody, které provozovatel utrpěl v souvislosti s tímto překročením.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Všechny vztahu související s používáním Fóra se řídí těmito Pravidly a Podmínkami použití Webových stránek. Vztahy, které těmito pravidly nejsou pokryty se řídí zákonem Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, případně jinou příslušnou legislativou.

5.2. Tato Pravidla mohou podléhat změnám a dodatečným úpravám.

5.3. Provozovatel řeší veškeré stížnosti pomocí svého kontaktního e-mailu.

Tato Pravidla jsou platná od 16.12. 2015