Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní adrex.com provozovaném společností

Adrex.com Limited, se sídlem Gloucester Road 178, 9999 Wanchai, Hong Kong

registrovanou pod číslem 2268431 v obchodním rejstříku Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

Adresa pro doručování: Adrex Group a.s., Rohanské nábřeží 15, Praha 8, 186 00

Telefonní číslo: +420 777 704 464

Kontaktní e-mail: adrex@adrex.com

(dále jen „provozovatel“)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda se na webovém rozhraní registrujete, zveřejňujete na něm svůj obsah nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Funkce webového rozhraní

1.1. Webové rozhraní slouží pro prohlížení a zveřejňování článků, fotografií, zajímavých lokalit, termínů akcí a dalšího obsahu, který se týká oblasti extrémních sportů. Dále se na webovém rozhraní nachází diskuzní fórum. Přispívání do diskuzního fóra podléhá platným pravidlům provozovatele.

1.2. Všechny funkce webového rozhraní (včetně přístupu do klientské sekce) mohou využívat pouze ti, kteří jsou na webovém rozhraní registrováni. Registrace a přístup na webové rozhraní, včetně využívání všech součástí webového rozhraní, jsou bezplatné.

2. Registrace na webovém rozhraní

2.1. Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Dále je nutné zvolit heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

2.2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit.

2.4. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.5. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především vkládat vlastní obsah, komentovat příspěvky, přispívat do diskuzního fóra a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

2.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že provozovatel má právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

3. Vkládání obsahu na webové rozhraní a licenční ujednání

3.1. Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete na webové rozhraní vkládat vlastní obsah. Při vkládání obsahu je nutné dodržovat pokyny provozovatele uvedené na webovém rozhraní (zejména pokud jde o délku, rozlišení a další technické požadavky na příspěvky). Vložený obsah se musí týkat oblasti zaměření webového rozhraní, tj. extrémních sportů.

3.2. Licenční ujednání. Pokud na webové rozhraní vložíte vlastní obsah chráněný Vaším autorským právem (texty, fotografie, videa nebo jiný obdobný obsah), udělujete tím provozovateli bezplatnou, nevýhradní, územně neomezenou licenci k využití tohoto obsahu. Časově je licence omezena na dobu trvání autorských práv k obsahu. V rámci této licence je provozovatel oprávněn Vámi vložený obsah prezentovat na webovém rozhraní, na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech či jiným obdobným způsobem, a to pro účely prezentace svých služeb. Při jakémkoliv využití Vašeho obsahu máte nárok být uvedeni jako autor. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět na Vašem obsahu redakční úpravy a změny.

3.3. Provozovatel není povinen udělenou licenci využít. Licence trvá i v případě, že dojde ke zrušení Vašeho uživatelského účtu. V případě, že chcete licenci ukončit, je nutné zaslat provozovateli písemné oznámení (na kontaktní adresu či e-mailem). Provozovatel následně ukončí využívání Vašeho obsahu (s výjimkou materiálů, které jsou již připraveny a které nelze bez dalších nákladů na straně provozovatele odstranit).

3.4. Zveřejněním obsahu prohlašujete, že jste jeho autorem, držitelem příslušné licence (která by umožňovala zveřejnění na webovém rozhraní), případně že autor udělil souhlas se zveřejněním v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

3.5. V případě, že je na Vámi vloženém obsahu (zejména na fotografii) zachycena Vaše podoba, udílíte svolení s rozšiřováním Vaší podoby podle § 85 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že obsah zachycuje i jiné osoby, prohlašujete, že jste získali souhlas ostatních vyobrazených osob s rozšiřováním jejich podoby. Váš souhlas s využitím Vaší podoby podle tohoto článku je kdykoliv odvolatelný. V takovém případě bude fotografie z webového rozhraní neprodleně odstraněna. Na fotografie se vztahuje ochrana osobních údajů článku 5 těchto podmínek.

3.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vložený jednotlivými uživateli. V případě, že bude provozovatel upozorněn, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy nebo jakákoliv práva třetích osob, neprodleně takový obsah odstraní.

3.7. V případě, že jste zveřejnili obsah, aniž byste k němu měli veškerá práva dle tohoto článku 3 a dle platných právních předpisů, a provozovateli v souvislosti s tím vznikla jakákoliv škoda či jiná újma (včetně nákladů na právní zastoupení), má provozovatel právo vymáhat po Vás náhradu této škody v plné výši. Dále má provozovatel v takovém případě právo smazat či zablokovat Váš uživatelský účet, a to bez jakékoliv náhrady.

4. Ochrana autorských práv

4.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, videa, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní bez souhlasu provozovatele.

4.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

4.3. Při nerespektování výše popsaného zákazu bude provozovatel postupovat v souladu s autorským zákonem. Provozovatel jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

4.4. Dále má provozovatel právo požadovat přiměřené zadostiučinění (formou omluvy či v penězích) a/nebo náhradu způsobené škody (včetně případných nákladů na právní zastoupení). Provozovatel je oprávněn namísto skutečně ušlého zisku požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé ceny za licenci.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Při registraci na webovém rozhraní poskytujete provozovateli některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

5.2. Kdo spravuje a zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů je společnost Adrex Group a.s., IČ: 02054434, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 19328 (dále jen „správce“). Správce je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem ____________.

5.3. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které dobrovolně poskytujete v rámci registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště.

Další údaje jsou takové údaje, k jejichž získávání dochází automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní (jako je např. IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, další informace získané pomocí souborů cookies a jiné obdobné informace). Upozorňujeme, že tyto další údaje lze získávat i bez Vaší registrace na webovém rozhraní.

5.4. Jak správce využívá osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především provozovatel umožňuje přístup k Vašemu uživatelskému účtu, vkládání obsahu na webové rozhraní a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále provozovatel využívá pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování kvality služeb provozovatele, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být s Vaším souhlasem využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Zvolením příslušné možnosti při registraci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu provozovatele.

5.5. Jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje správce nepředává žádné další osobě (s výjimkou případných externích zpracovatelů).

5.6. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraní správce Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 • -  požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • -  požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 • Při ochraně Vašich osobních údajů Vám správce vyjde maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

  Správce i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

  6. Služby společnosti Google a soubory cookies

  Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  6.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

  Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

  Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a provozovatelem webového rozhraní, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

  6.2. Jaké cookies a pro jaké účely webové rozhraní využívá?

  Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete.

  Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

  • Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně webového rozhraní. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
  • Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména webového rozhraní, a to i když se nacházíte na webovém rozhraní. Tyto cookies provozovateli umožňují analyzovat web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

  Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

  • Nezbytné cookies – tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
  • Výkonnostní cookies – tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace).  Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
  • Funkční cookies – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
  • Cílené a reklamní cookies – tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

   6.3. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

   Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

   6.4. Jak Google využívá získaná data?

   Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   7. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

   7.1. Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní vztah mezi Vámi a provozovatelem obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se vztah mezi Vámi a provozovatelem řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

   7.2.Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

   7.3. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

   7.4. Provozovatel nemůže zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní a škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

   7.5. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady.

   Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 16.12. 2015